Logga in
Sve

Nöjd kund

Hur nöjda är era kunder och vad krävs för att fler ska bli nöjda? Genom vår långa erfarenhet inom kundnöjdhetsundersökningar, vet vi att skillnaden mellan ett företag som både går bra och mår bra, handlar om kundnöjdhet. Det räcker inte att ”bara” ha nöjda kunder utan det är kunderna som är mycket nöjda som driver lojalitet och därmed också tillväxt och lönsamhet.

Fokus på förbättring

Huvudsyftet och utgångspunkten i Scandinfo Nöjd Kund är att vara ett utvecklingsverktyg, systembaserat eller ad hoc. Det innebär att undersökningen ger svar på hur utvecklingen ser ut och vad man bör jobba med för att komma framåt. Nöjda kunder skapas varje dag. Det är därför viktigt att en kundundersökning ger underlag för att ständigt arbeta med resultatet, då det gör att fokus ligger på förbättring och att verksamheten utvecklas. Vi anser att kontinuerlig mätning av kundnöjdhet, dvs. att man frågar kunderna varje dag, ökar era chanser till framgång och lönsamhet.

Så mäter vi förbättring

Om er verksamhet består av händelser är det utifrån dessa man bör bygga kundundersökningen och utvecklingsverktyget. Då vet vi vad kunden bedömer och att resultaten går att koppla till vad som gjordes och av vem. Att rapportera så långt ut i organisationen som möjligt och allra helst på individnivå, är det starkaste sättet att driva förbättring. Eftersom medarbetarna är nyckeln till kundnöjdhet är det av stor betydelse att förankra hela processen i organisation. Vi har stor erfarenhet av workshops och utgår från era förutsättningar och behov.

Varumärke

Vi är i ständig utveckling som människor och så är även varumärken. Forskning visar att aktivt och engagerat varumärkesarbete leder till ökad lönsamhet. Ett varumärke blir starkt och lönsamt genom att möta behov på flera plan och ha en tydlig profil som upplevs som relevant och unik av marknaden. Det bygger relationer med kunderna och bidrar till ökad lojalitet.

Ger insikter om er varumärke

Scandinfo ger er insikter i hur ni uppfattas i dag och vilka styrkor och svagheter ni har jämfört med konkurrenterna. Det kan till exempel handla om att förstå marknadsförutsättningarna på djupet och därmed få ett underlag till en varumärkesplattform eller kanske säkerställa att en ny produkt speglar era värden rätt. Om det är en kvalitativ och djuplodande ansats eller en kvantitativ och kanske mer översiktlig metod som passar bäst, avgörs av vilket syfte ni har med undersökningen.

Utvecklar över tid

Över tid kan vi följa hur varumärket utvecklas på marknaden i förhållande till handlingsplaner och målsättningar. Vi gör det till ett konsekvent, långsiktigt och kreativt styrmedel för våra kunder. En återkommande, kanske kontinuerlig, varumärkesmätning hjälper er att se effekterna av era egna men också konkurrenternas ansträngningar. Mätningen kan bidra till medarbetarnas marknadsfokus genom att hålla dem uppdaterade om målgruppens åsikter om märket, men också om det faktiska agerandet på marknaden i form av t.ex. köp.

Koncept- och produkttester

Konsumenter, opinionsbildare och lagstiftare ställer allt högre krav på de varor och tjänster som produceras och konsumeras. En ökad konkurrens och krav på lönsamhet har också bidragit till att de flesta företag aktivt arbetar med koncept- och produkttester som en del av sitt kontinuerliga produktutvecklingsarbete. Inte minst handeln kräver lönsamma produkter och efterfrågar ofta ett bevis på att en ny produkt kommer att lyckas.

Hjälper din produkt/koncept att lyckas

Syftet med koncept-/produkttester är ytterst att undvika en misslyckad lansering. Beroende på var i utvecklingsfasen man testar finns olika delsyften; är konceptet tillräckligt attraktivt att gå vidare med? Vad behöver justeras? Är målgruppen nöjd med produkten eller behöver den förändras? Lever produkten upp till konceptets löften och är konceptet tillräckligt övertygande för att locka till köp?

Olika sätt att testa

Scandinfo har under mer än 30 år byggt upp en gedigen kunskap av tester i alla stadier av produktlivscykeln. Vår erfarenhet innefattar bland annat koncepttester av produktidéer, utvecklingstester av olika produktvarianter och lanseringstester av färdiga koncept eller produkter. Inte sällan innebär våra studier att vi testar på flera olika geografiska marknader vilket gör att vi genomför studier över hela världen. Beroende på undersökningens syfte väljer vi den mest lämpliga datainsamlingsmetoden, vilket kan vara en kvalitativ eller kvantitativ ansats i form av webbenkäter, personliga intervjuer med tester i lokal, personliga intervjuer med produktprövning i hemmet eller en kombination av dessa.

Kvalitativa studier

Kvalitativa studier är ett samlingsnamn för metoder som gör att man kommer närmare den verkliga upplevelsen och fångar de känslomässiga aspekterna i det undersökta. Personliga djupintervjuer eller fokusgrupper är de vanligaste intervjuteknikerna men vi arbetar även med etnografisk metod och kvalitativa online-forum. För att komma in på djupare resonemang och tankar använder vi bl a projektiva tekniker och vägledd fördjupning.

Kvalitativa studer ger ökad förståelse

Behov som passar bra för att undersöka med kvalitativa tekniker är utvärdering av koncept, produkter, kommunikation och varumärken. Det finns också stora fördelar med att kombinera den kvalitativa studien med till exempelvis kvantitativa varumärkesmätningar och nöjd kundstudier i syfte att öka möjligheterna att få förståelse på djupet och att fånga nyanser. Behovs- och segmenteringsstudier är ytterligare områden där kvalitativ metod passar.

Vi möter era behov

Scandinfo har lång och bred erfarenhet av kvalitativa marknadsundersökningar. Vi möter varje kund med öppenhet och flexibilitet och skräddarsyr en undersökning som passar just ert syfte och behov. Det gäller studier både i Sverige som i utlandet. Vi vill ge våra kunder ett resultat som är konkret, lätt att förstå och enkelt att använda som beslutsunderlag för att komma vidare i verksamhetens processer.