Vi erbjuder lösningar där marknadsinformation blir till konkreta verktyg för våra kunder att nå uppsatta mål. Vi är specialiserade på kundnöjdhet och varumärke och vår vision är att bli Sveriges mest framstående aktör på dessa områden.

Vi vet hur viktigt ett starkt varumärke och hög kundnöjdhet är för ett företags lönsamhet. Med en rätt utformad marknadsundersökning får ni kunskap om hur dessa områden kan utvecklas och därmed styra verksamheten bättre.

Eftersom vi är ett fullserviceföretag kan vi genomföra alla typer av marknadsundersökningar beroende på vilket undersökningsbehov som ni har. Vi är ett oberoende marknadsundersökningsföretag, men vårt medlemsskap i nätverket Global NR underlättar ett effektivt genomförande av internationella projekt med hög kvalitet.


Nöjd Kund

Hur nöjda är era kunder och vad krävs för att fler ska bli nöjda? Genom vår långa erfarenhet inom kundnöjdhetsundersökningar, vet vi att skillnaden mellan ett företag som både går bra och mår bra, handlar om kundnöjdhet. Det räcker inte att “bara” ha nöjda kunder utan det är kunderna som är mycket nöjda som driver lojalitet och därmed också tillväxt och lönsamhet.

FOKUS PÅ FÖRBÄTTRING

Huvudsyftet och utgångspunkten i Scandinfo Nöjd Kund är att vara ett utvecklingsverktyg, systembaserat eller ad hoc. Det innebär att undersökningen ger svar på hur utvecklingen ser ut och vad man bör jobba med för att komma framåt. Nöjda kunder skapas varje dag. Det är därför viktigt att en kundundersökning ger underlag för att ständigt arbeta med resultatet, då det gör att fokus ligger på förbättring och att verksamheten utvecklas. Vi anser att kontinuerlig mätning av kundnöjdhet, dvs. att man frågar kunderna varje dag, ökar era chanser till framgång och lönsamhet.

Så mäter vi kundnöjdhet

Om er verksamhet består av händelser är det utifrån dessa man bör bygga kundundersökningen och utvecklingsverktyget. Då vet vi vad kunden bedömer och att resultaten går att koppla till vad som gjordes och av vem. Att rapportera så långt ut i organisationen som möjligt och allra helst på individnivå, är det starkaste sättet att driva förbättring. Eftersom medarbetarna är nyckeln till kundnöjdhet är det av stor betydelse att förankra hela processen i organisation. Vi har stor erfarenhet av workshops och utgår från era förutsättningar och behov.


Varumärke

Vi är i ständig utveckling som människor och så är även varumärken. Forskning visar att aktivt och engagerat varumärkesarbete leder till ökad lönsamhet. Ett varumärke blir starkt och lönsamt genom att möta behov på flera plan och ha en tydlig profil som upplevs som relevant och unik av marknaden. Det bygger relationer med kunderna och bidrar till ökad lojalitet.

Ger insikter om ert varumärke

Scandinfo ger er insikter i hur ni uppfattas i dag och vilka styrkor och svagheter ni har jämfört med konkurrenterna. Det kan till exempel handla om att förstå marknadsförutsättningarna på djupet och därmed få ett underlag till en varumärkesplattform eller kanske säkerställa att en ny produkt speglar era värden rätt. Om det är en kvalitativ och djuplodande ansats eller en kvantitativ och kanske mer översiktlig metod som passar bäst, avgörs av vilket syfte ni har med undersökningen.

Utvecklar över tid

Över tid kan vi följa hur varumärket utvecklas på marknaden i förhållande till handlingsplaner och målsättningar. Vi gör det till ett konsekvent, långsiktigt och kreativt styrmedel för våra kunder. En återkommande, kanske kontinuerlig, varumärkesmätning hjälper er att se effekterna av era egna men också konkurrenternas ansträngningar. Mätningen kan bidra till medarbetarnas marknadsfokus genom att hålla dem uppdaterade om målgruppens åsikter om märket, men också om det faktiska agerandet på marknaden i form av t.ex. köp.


Koncept- och produkttester

Konsumenter, opinionsbildare och lagstiftare ställer allt högre krav på de varor och tjänster som produceras och konsumeras. En ökad konkurrens och krav på lönsamhet har också bidragit till att de flesta företag aktivt arbetar med koncept- och produkttester som en del av sitt kontinuerliga produktutvecklingsarbete. Inte minst handeln kräver lönsamma produkter och efterfrågar ofta ett bevis på att en ny produkt kommer att lyckas.

Hjälper din produkt/koncept att lyckas

Syftet med koncept-/produkttester är ytterst att undvika en misslyckad lansering. Beroende på var i utvecklingsfasen man testar finns olika delsyften; är konceptet tillräckligt attraktivt att gå vidare med? Vad behöver justeras? Är målgruppen nöjd med produkten eller behöver den förändras? Lever produkten upp till konceptets löften och är konceptet tillräckligt övertygande för att locka till köp?

Olika sätt att testa

Scandinfo har under mer än 30 år byggt upp en gedigen kunskap av tester i alla stadier av produktlivscykeln. Vår erfarenhet innefattar bland annat koncepttester av produktidéer, utvecklingstester av olika produktvarianter och lanseringstester av färdiga koncept eller produkter. Inte sällan innebär våra studier att vi testar på flera olika geografiska marknader vilket gör att vi genomför studier över hela världen. Beroende på undersökningens syfte väljer vi den mest lämpliga datainsamlingsmetoden, vilket kan vara en kvalitativ eller kvantitativ ansats i form av webbenkäter, personliga intervjuer med tester i lokal, personliga intervjuer med produktprövning i hemmet eller en kombination av dessa.


Kvalitativa studier

Kvalitativa studier är ett samlingsnamn för metoder som gör att man kommer närmare den verkliga upplevelsen och fångar de känslomässiga aspekterna i det undersökta. Personliga djupintervjuer eller fokusgrupper är de vanligaste intervjuteknikerna men vi arbetar även med etnografisk metod och kvalitativa online-forum. För att komma in på djupare resonemang och tankar använder vi bl a projektiva tekniker och vägledd fördjupning.

Kvalitativa studier ger djupare förståelse

Behov som passar bra för att undersöka med kvalitativa tekniker är utvärdering av koncept, produkter, kommunikation och varumärken. Det finns också stora fördelar med att kombinera den kvalitativa studien med till exempelvis kvantitativa varumärkesmätningar och nöjd kundstudier i syfte att öka möjligheterna att få förståelse på djupet och att fånga nyanser. Behovs- och segmenteringsstudier är ytterligare områden där kvalitativ metod passar.

Vi möter era behov

Scandinfo har lång och bred erfarenhet av kvalitativa marknadsundersökningar. Vi möter varje kund med öppenhet och flexibilitet och skräddarsyr en undersökning som passar just ert syfte och behov. Det gäller studier både i Sverige som i utlandet. Vi vill ge våra kunder ett resultat som är konkret, lätt att förstå och enkelt att använda som beslutsunderlag för att komma vidare i verksamhetens processer.


Nöjd Medarbetare

Ett starkt varumärke och hög kundnöjdhet är viktiga faktorer för ett företags framgång, men precis lika viktigt är det att ha nöjda och motiverade medarbetare. Det är nämligen medarbetarna som är varumärkesbärarna och det är de som som är nyckelpersonerna vad gäller kundnöjdheten. Vi vänder oss till de som är övertygade om att nöjda medarbetare är en förutsättning för att få nöjda kunder och ökad lönsamhet.

Utvärderar medarbetarnas arbetssituation

Nöjd Medarbetare utvärderar medarbetarnas arbetssituation, hur man trivs på sin arbetsplats men också hur motiverad man är. Syftet med Nöjd Medarbetare är att bidra till en positiv utveckling av organisationen genom enkel och användbar information. Vi ger rekommendationer och förbättringsverktyg som stöttar både ledning och chefer i deras arbete med att öka arbetstillfredsställelsen i organisationen. Beroende på era förutsättningar och storlek på organisation, anpassar vi undersökningens upplägg och resultatredovisning för att på bästa sätt kunna arbeta vidare.

Nöjda medarbetare ger nöjda kunder

I samband med att ni genomför Nöjd Medarbetare, kan ni även utvärdera hur stark er servicekultur är. Genom att lägga till vissa frågor får ni förståelse för om ni har en kultur som främjar ett bra kundarbete. Genomför ni Nöjd kund kan ni också göra en kompletterande undersökning som utvärderar er servicekultur.


Autopedia

Den 18 juni 2012 startade Scandinfo den oberoende tjänsten Autopedia. Vår ambition med tjänsten är att inspirera bilbranschen att få nöjdare kunder – att bli bättre helt enkelt. Alla som köper en ny personbil (exkl. förarlösa bilar såsom hyrbilar eller demobilar) i Sverige får ett inloggningskort på posten eller via e-post, en vecka efter leverans av bilen. Samtliga frågor besvaras via webbaserade frågeformulär och avser hur nöjd man är med bilköpet. Efter 6 veckor får alla bilköpare som tidigare lämnat sin e-postadress till oss, en länk via e-post med inloggningsuppgifter till ett nytt webbaserat frågeformulär som avser hur nöjd man är med själva bilen.

Bilköparna får något tillbaka

Autopedia underlättar för nybilsköpare att hitta och lämna information om sitt senaste bilköp på autopedia.se. Tjänsten hjälper med andra ord andra nybilsköpare till tips om ett bättre bilköp. Med hjälp av svaren på frågorna som Autpedia ställer, hjälper vi varandra att hela tiden veta vilka bilar som Sveriges bilägare är mest nöjda med. Autopedia är nämligen unik genom att resultat publiceras online och öppet för alla konsumenter att ta del av.

Bilbranschen blir bättre

För bilbranschens tillverkare, generalagenter och återförsäljare erbjuds sammanställd information vad kunderna tycker om det egna företaget. Företagskunder till Autopedia får detaljerad information om sina resultat som kan handla om köpet, bilen, kundflöden och missade kunder. Man kan även jämföra sig med andra företag på en övergripande nivå, vilket är unikt med Autopedia eftersom vi tillfrågar samtliga nybilsköpare. Företagskunders detaljerade resultat kan inte köpas av konkurrenter.

Prenumerera via e-post